Técnicas

Características del Estilo

Yamada Ha Shito-Ryu Shukokai Union Argentina

 Material de Descarga gratuita

Historia de los Katas

Annanko Aoyagui
Channan Chinte
Chinto Gojushijo
Hahenko Hakucho
Hakutsuru Happoren
Heiku Jiin
Jion Jitte
Koshonkun Kururunfa
Matzukaze Myojo
Naifanchin Nipaipo
Paipuren Passaidai
Pinan Rohai
Saifa Sanchin
Sanseru Ni Sei Shi
Seienchin Seisan
Sepai Shihotsuki
Shinpa Shinsei
Shisochin Sochin
Suparimpei Tenno
Tensho Useshi
Wanshu Youroku